ประวัติความเป็นมา

                   พื้นที่อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของประเทศไทยที่มีประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของพื้นที่อย่างยาวนาน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบในสมัยอยุธยาและสมัยต้นรัตนโกสินทร์เกี่ยวกับพื้นที่อำเภอหนองแซง ปรากฏถึงเรื่องราวว่าชุมชนท้องถิ่นอำเภอหนองแซง ค้นพบในแผ่นดินพระมหาจักรวรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา พม่ายกทัพมาตีกรุงศรีสัตนคนหุตกรุงศรีเวียงจันทร์ เป็นเหตุให้ชาวเวียงจันทร์ต้องอพยพหนีทัพพม่ามายังกรุงศรีอยุธยา แล้วต่างพามาตั่งถิ่นภูมิลำเนาทำมาหากินอยู่ภายในท้องที่จังหวัดสระบุรี จึงสันนิษฐานได้ว่าคงอพยพมาราวปี พ.ศ. 2041-2092 ต่อมาช่วงปี พ.ศ. 2319-2321 ได้ปรากฏหลักฐานว่าในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีชาวเวียงจันทร์อพยพหลบหนีมาทางเมืองนครราชศรีมาเป็นจำนวนมาก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงโปรดพระราชทานอนุญาตให้ตั้งภูมิลำเนาที่เมืองสระบุรีและเลยมายังหนองแซง สำหรับชื่อ “หนองแซง” เป็นชื่อหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นเมื่อใดมิได้ปรากฏหลักฐาน แต่มีคนรุ่นเก่าเล่าสืบกันมาว่า พลเมืองที่อพยพมาจากเวียงจันทร์มาตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้หนองน้ำแห่งนี้ ที่มีน้ำขังตลอดปีและมีต้นแซงขึ้นงอกงาม ปกคลุมเต็มบริเวณหนองน้ำ ชาวบ้านจึงขนานนามตามลักษณะพื้นที่ว่า “บ้านหนองแซง” ดั่งเช่นในปัจจุบัน (ปฤศนา รื่นถวิล ม.ป.ป.)

                   ปัจจุบันสารนิเทศที่กล่าวถึงประวัติศาสตร์และความเป็นมาของอำเภอหนองแซงแห่งนี้ ได้ถูกรวบรวมไว้ในห้องพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของโรงเรียนหนองแซงวิทยา โดยอาจารย์ปฤศนา รื่นถวิล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ได้รวบรวมสารนิเทศอันมีคุณค่าที่กล่าวถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของชุมชนหนองแซง ไม่ว่าจะเป็นเอกสารของจังหวัดสระบุรี ประวัติบุคคลสำคัญ ภาพถ่ายในอดีตของชุมชนและโรงเรียนหนองแซงวิยา หลักฐานที่ได้จากการขุดค้นพบที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทั้งเครื่องประดับ และเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งสารนิเทศต่างๆที่ได้จัดเก็บและรวบรวมเหล่านี้ยังมิได้มีการเผลแพร่ให้กับบุคคลภายนอกให้เห็นถึงคุณค่าของสารนิเทศทางประวัติศาสตร์เหล่านี้

                   ทางคณะผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของสารนิเทศดังกล่าว เพื่อหาแนวทางในการเผยแพร่ความรู้จากสารนิเทศต่างๆที่ถูกจัดเก็บไว้ในห้องพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของโรงเรียนหนองแซงวิทยา จึงได้จัดตั้งห้องสมุดดิจิทัลหนองแซง โดยมุ่งหวังที่จะเป็นอีกหนึ่งแหล่งความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจ และประชาชนในท้องถิ่นเอง ได้รับทราบถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันทรงคุณค่าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยความมุ่งหวังที่จะเป็นแหล่งจัดเก็บ รวบรวม เผยแพร่ และสงวนรักษาสารนิเทศท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นหนองแซงสืบไป

วิสัยทัศน์ »»